Thẻ: tên của class abstract được sử dụng cho việc ghi dữ liệu luồng character là:

Bài Viết Mới.